Nápad turistickej svetelnej značky vznikol v hlavách týchto dvoch pánov pri riešení štúdie možností využitia obnoviteľných zdrojov na osvetlenie tunela. Jednalo sa o Slavošovský tunel používaný na turistické účely. Z tohoto spojenia vzišiel nápad a z nápadu sa začína črtať realita.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 

Navrhovanie a využívanie fotovoltaických aplikácií, energetický manažment, energetický audítor, využívanie OZE v netradičných podmienkach.

Ing. Jaroslav Jaduš, PhD.

 

Návrh konštrukcií mechanických častí prototypov svietidiel pre použitie v prostrediach s rôznymi požiadavkami, vykonávanie externých skúšok svietidiel.

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Riaditeľ ÚZZ, F BERG, TU v Košiciach – návrh a vývoj špecifických malých veterných zariadení, numerické simulácie prúdenia počítačovou fluidnou dynamikou – CFD a aerodynamiky, využiteľnosť OZE.

Waldemar Rura

LED Solar, s.r.o. – oblasť úprav a návrhov regulačných sústav svietidiel, optimalizácia využitia elektrickej energie na svietivosť zdroja, vývoj optických častí svietidiel, optimalizácia svetelného toku.

Ing. Marcela Taušová, PhD.

Oddelenie MZZ, F BERG, TU v Košiciach – ekonomika projektu, marketing, finančné riadenie, podnikateľský plán a inovácie, kvantitatívna analýza dát s uplatnením štatistických metód.

Doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.

Oddelenie GaMT, F BERG, TU v Košiciach – expert na turizmus (lokálny, geo a montánny), zemské zdroje, vedy o Zemi.

Bc. Kamil Hamrák

Študent na OOZE, ÚZZ, F BERG, TU v Košiciach – riešiteľ diplomovej práce Návrh nízkopríkonového externého osvetlenia napájaného OZE, elektrotechnika, obnoviteľné zdroje energie pre výrobu energie, akumulácia energie.